Ekspertgruppen

Ekspertgruppen

Organisering

Ekspertgruppen for medisinske kvalitetsregistre er opprettet som et rådgivende organ til Interregional styringsgruppe for å styrke kompetansen rundt etablering og oppfølgning av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Representantene i ekspertgruppen er håndplukket fra aktuelle institusjoner, oppnevnt av universiteter og regionale helseforetak. Leder er utpekt av Interregional styringsgruppe.

Ekspertgruppens medlemmer har klinisk, akademisk og epidemiologisk kompetanse, samt kompetanse fra registerarbeid.

Ekspertgruppens oppgaver

  1. Vurdere forslag til nye nasjonale kvalitetsregistre.
  2. Årlig vurdering av etablerte nasjonale kvalitetsregistre.
  3. Vurdere andre registerfaglige spørsmål av særskilt betydning.

Ad 1 – vurdere forslag til nye nasjonale kvalitetsregistre:
Når et medisinsk kvalitetsregister ønskes etablert som nasjonalt, blir søknaden vurdert av Ekspertgruppen. Ekspertgruppen er satt sammen av spesifikk registerfaglig ekspertise for dette formålet, og anbefaler overfor Interregional styringsgruppe hvorvidt et register er modent for nasjonal etablering. I siste instans er det Helsedirektoratet som godkjenner etablering av nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Ad 2 – årlig vurdering av etablerte nasjonale kvalitetsregistre
Ekspertgruppens foretar årlig en vurdering av kvalitet og funksjon i etablerte nasjonale kvalitetsregistre, basert på registerets årsrapport fra foregående år. Vurderingene gjøres systematisk etter et etablert system, stadieinndelingssystemet for nasjonale kvalitetsregistre, som beskriver funksjonsnivå, utviklingsstadium og forbedringspotensial i de enkelte registrene.

Medlemmer

 

Vinjar Fønnebø

UiT, Norges Arktiske Universitet

vinjar.fonnebo@uit.no

Odd Aalen

UiO, Universitetet i Oslo

o.o.aalen@medisin.uio.no

Tonje Hansen

Nordlandssykehuset

 

Kaare H. Bønaa

NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

kaare.harald.bonaa@ntnu.no

Torild Skrivarhaug

Helse Sør-Øst RHF

torild.skrivarhaug@medisin.uio.no

Kjell Morten Myhr

Helse Vest RHF

kjell-morten.myhr@helse-bergen.no

Torsten Eken

Helse Sør-Øst RHF

torsten.eken@medisin.uio.no

Rune Kvåle

FHI, Folkehelseinstituttet

rune.kvale@kreftregisteret.no

Jon Helgeland

Kunnskapssenteret i FHI

jon.helgeland@kunnskapssenteret.no

Jan F. Nygård

Kreftregisteret

jan.nygard@kreftregisteret.no

Jørgen Holmboe

Helsedirektoratet

Jorgen.Holmboe@helsedir.no

 


Arkiv

Les referater fra Ekspertgruppen for 2015 her.
Les referater fra Ekspertgruppen for 2014 her. 
Les referater fra Ekspertgruppen for 2013 her.