Identifisere behov og idefase

previous next
Sveip til venstre for å se mer

Forbedringsarbeid handler om å redusere variasjon som observeres i en prosess over tid for å forbedre resultatene til ønsket nivå.

Det er flere måter å identifisere områder med behov for kvalitetsforbedring. Man kan finne et avvik mellom dagens praksis og en gitt standard, for eksempel at nasjonale retningslinjer ikke følges. Det kan også være at man ser uønsket variasjon i resultater for kvalitetsindikatorer, mellom behandlingsenheter eller lav måloppnåelse for en enkeltenhet.

Når man har identifisert et område med uønsket variasjon er det viktig å danne seg en forståelse av hva problemet består i.

For at kvalitetsregistre skal være gode kilder til kvalitetsforbedringsarbeid må dekningsgraden i registeret være tilstrekkelig til at registerets resultater blir troverdige.

Når behov for kvalitetsforbedring er identifisert bør man løfte dette opp i ledelse og fagmiljø og bli enige om hvilke tiltak som bør iverksettes for å forbedre kvaliteten. Dersom man skal iverksette et kvalitetsforbedringsprosjekt lages en foreløpig plan som inneholder hva som skal forbedres, hvem som har ansvaret og hvem som skal delta i forbedringsarbeidet.