Planlegg

I planleggingsfasen bør det skapes en felles forståelse av problemet, og hvilke forbedringer som kan gjøres og hvordan.

Forankring

For at forbedringsarbeidet kan gjennomføres er det helt avgjørende at det er forankret hos både ledelsen og i fagmiljøet. 

Det er viktig at ledelsen:

 • Bidrar til forankring i fagmiljøet
 • Sørger for at prosjektdeltagere engasjeres og får tilstrekkelig tid til å jobbe med prosjektet
 • Bidrar til å skape arenaer for å gi informasjon til fagmiljøet om prosjektet
 • Viser interesse og engasjement gjennom hele prosjektfasen

At prosjektet forankres i fagmiljøet er viktig for å sørge for at tiltakene følges opp. God informasjon om prosjektet er viktig både i planleggingsfasen og underveis.

Ansvars- og rolleavklaring

Det vil være ulike roller og ansvar i de ulike delene av prosjektfasen. Under finner du anbefalte ansvarsområder for de ulike rollene.

Prosjektleder har ansvar for ulike oppgaver gjennom prosjektets ulike faser.

 • I samarbeid med avdelingsledelse sørge for at prosjektteam er tverrfaglig sammensatt av berørte fagfolk
 • Prosjektplanlegging
 • Involvere og forankre prosjektet hos ledelse, fagmiljø og brukerrepresentant
 • Sørge for nødvendig opplæring til brukerrepresentant
 • Sikre tilknytning til forbedringskunnskap i prosjektet
 • Hovedansvar for prosjektgjennomføring
 • Motivere forbedringsteamet, og sørge for at innspill fra alle i teamet blir hørt
 • Formidle prosjektresultater til fagmiljø og ledelse, samt eventuelt skrive sluttrapport
 • Bidra til at en eventuelt forbedring vedvarer etter prosjektperioden

Ledelse har ansvar for ulike oppgaver gjennom prosjektets ulike faser.

 • Godkjenne prosjektet og i samarbeid med prosjektledelse bidra til å utnevne deltagere til tverrfaglig prosjektgruppe
 • Støtte prosjektledelse og bidra til at prosjektet forankres i fagmiljøet. Skape arena for informasjon om/fra prosjektet til fagmiljøet
 • Legge til rette for at prosjektdeltagerne får frigjort tid til å jobbe med prosjektet (tiltak, evaluering og møter)
 • Vise interesse for prosjektet, etterspørre progresjon og følge med resultater
 • Bidra til implementering av vellykkede tiltak
 • Sørge for at implementerte tiltak etterleves og følge med resultater videre. Bidra til at det jobbes for å vedlikeholde oppnådde resultater og initiere kontinuerlig forbedring

Teamet har ansvar for ulike oppgaver gjennom prosjektets ulike faser.

 • Deltagelse i et forbedringsteam forplikter til aktiv deltagelse i hele prosjektperioden
 • Delta på prosjektmøter og følge opp avtalte aksjonspunkter mellom møtene
 • Bidra til informasjon om prosjektet til resten av fagmiljøet
 • Bidra til test og implementering av tiltak
 • Sørge for at implementerte tiltak etterleves og følge med resultater videre.
 • Bidra til at det jobbes for å vedlikeholde oppnådde resultater og initiere kontinuerlig forbedring
 • Bidra med innspill på vegne av pasientgruppen vedkommende representerer

Servicemiljøet har ansvar for ulike oppgaver gjennom prosjektets ulike faser.

 • Veilede prosjektledelse i prosjektplanlegging, eventuelt søknadsfasen
 • Ved søknad om prosjektmidler, lage forslag til innstillinger som sendes til Interregional arbeidsgruppe for medisinske kvalitetsregistre for vurdering
 • Bidra med forbedringskunnskap
 • Følge opp og støtte prosjektledelse, delta på prosjektseminarer
 • Vurderer prosjektrapport og følger opp prosjektledelse med tanke på videre oppfølging av tiltak