Registerbeskrivelse

Dersom man ønsker å etablere et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister må man utarbeide en utfyllende registerbeskrivelse.

Registerbeskrivelsen inneholder følgende momenter:

 • Registerets formål
 • Faglig begrunnelse for kvalitetsregisteret
 • Helsedirektoratets kriterier ved vurdering av søknad om nasjonal status
 • Beskrivelse av pasientpopulasjonen
 • Registerets innhold
 • Forankring
 • Analyse og formidling av resultater
 • Metode for datafangst
 • Forskning
 • Datakvalitet
 • Faglig/daglig ledelse av registeret
 • Personvern
 • Relasjon til internasjonale miljøer

For å sikre at kvalitetsregistre som søker nasjonal status har med all nødvendig informasjon allerede når søknad sendes første gang, har ekspertgruppen besluttet en oversikt over informasjon som bør være med i registerbeskrivelsen. Dette for å redusere behandlingstid av søknader og ressursbruk. Se vedlagte kriterier.

Registerbeskrivelsen utarbeides i samarbeid med nasjonalt servicemiljø regionalt. Dette forutsetter at man har tenkt nøye igjennom hva formålet med registeret er og hvilke variabler som skal innregistreres for å nå formålet.

Fagrådet skal ha medlemmer fra alle regioner, og representere bredden i det involverte fagmiljøet. Det vil si at dersom tjenesten som skal registreres består av flere faggrupper, bør representasjonen i fagrådet reflektere dette. Det er også et krav om pasient- og brukerrepresentasjon i fagrådet.

Det er en forutsetning at registerinitiativet har en solid og bred nasjonal forankring for å kunne få nasjonal status.