Analyse av dekningsgrad

For at et kvalitetsregister skal kunne brukes til kvalitetsforbedringsarbeid og forskning er det helt avgjørende at dekningsgraden er tilfredsstillende.

God dekningsgrad innebærer at flest mulig av de aktuelle observasjonene, da pasienter, operasjoner eller lignende, faktisk blir registrert. Dersom dekningsgraden i registeret er tilfredsstillende vil det medføre at registeret får tilstrekkelig troverdighet i de kliniske miljøene.

Nasjonal tjeneste for dekningsgradsanalyser

Det er etablert en nasjonal tjeneste for dekningsgradsanalyser med forankring i Norsk pasientregister. Som et sentralt helseregister etablert med hovedformål administrasjon, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenesten, registrerer NPR utvalgte opplysninger om utført spesialisthelsetjeneste i offentlig og privat regi. Med sin tilgang til disse personidentifiserbare data fra spesialisthelsetjenesten sitter NPR i en unik posisjon til å kunne utføre gode dekningsgradsanalyser for landets medisinske kvalitetsregistre.

Søknadsprosess

De registre som ønsker å få utført dekningsgradsanalyser søker Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre om dette ved å fylle ut søknadsskjemaet og sende det til post@skde.no. Det nasjonale servicemiljøet ved SKDE har, i tillegg til ansvar for prioritering av registre, hovedansvaret for å bidra med veiledning og bistand etter behov i forkant av en dekningsgradsanalyse.

NPR vil gjennomføre analysene og ha ansvar for å utarbeide rutiner og registerspesifikke maler som muliggjør årlige gjenskapelser av sammenstilling og analyse. Juridiske vurderinger, logistikk og kvalitetssikring for tjenesten skjer i henhold til NPRs vanlige rutiner.

Juridisk grunnlag

De fleste kvalitetsregistre er basert på informert samtykke. Dersom muligheten for kobling mot NPR står nevnt i samtykkeskrivet er dette tilstrekkelig for å kunne utlevere data til dekningsgradsanalyser. Dersom NPR ikke nevnes i samtykket kreves det dispensasjon fra taushetsplikten før en dekningsgradsanalyse kan gjennomføres. Benytt om ønsket søknadsmal for søknad om dispensasjon, som sendes til Helsedirektoratet via eget personvernombud. De registre som må søke om dispensasjon bør sørge for å få NPR inn i samtykket, slik at man slipper tidkrevende søknadsprosesser i fremtiden.

Dersom dekningsgradsanalysen ikke skal basere seg på en kobling mot kvalitetsregisterets registreringer er det ikke nødvendig med verken samtykke eller dispensasjon. Man vil da kun gjøre en telling av aktuelle registreringer i NPR og gjøre en sammenligning med aggregerte tall fra kvalitetsregisteret. Dette vil gi litt større usikkerhet i estimatene for dekningsgraden, men for mange registre (spesielt de med en antatt lav dekningsgrad) vil en dekningsgradsanalyse basert på telling være tilstrekkelig for formålet – som typisk er å kartlegge dekningsgradene i arbeidet med å øke de.

Analysearbeid

Når formelle krav er innfridd og søknaden om dekningsgradsanalyse er akseptert plasseres registeret i et køsystem før det blir kontaktet av NPR ved oppstart av analysearbeidet. Merk at det er NPR som står for den endelige vurderingen av de juridiske forholdene knyttet til dataoverføring og -sammenstilling.

For å gjennomføre analysene trenger NPR en beskrivelse av hvordan de i sine databaser skal kunne identifisere registerets målgruppe. Typisk vil dette være et sett av inklusjons- og eksklusjonskriterierbasert på diagnose-/prosedyrekoder (ICD-10 og NCSP/NCMP) eller lignende. Videre må det spesifiseres hvilke variabler som skal legges til grunn for koblingen mellom registeret og NPRs data. Dette vil typisk være variabler som fødselsnummer, behandlings-/diagnosedato og sykehus/institusjon.

Prosedyrebeskrivelsen (for identifisering av aktuelle NPR-data og sammenkobling med registeret) må utformes av registeret og vedlegges søknaden om dekningsgradsanalyse. Prosedyrebeskrivelsen utformet av Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi kan her benyttes som et eksempel. Under selve analysearbeidet vil registeret kommunisere direkte med NPR for eventuelle justeringer i prosedyrebeskrivelsen og fortløpende håndtering av aktuelle problemstillinger. Det kreves derfor at registerets faglige kontaktperson er lett tilgjengelig for analyseansvarlig i NPR og at kontaktpersonen ved behov har mulighet til fysisk oppmøte ved NPR i Trondheim.

Resultater

Når analysearbeidet er ferdig vil NPR utarbeide en rapport og i samarbeid med SKDE sørge for de viktigste resultatene blir publisert på nettbasert resultattjeneste. Resultatene vil også kunne inngå i den nasjonale tjenestens årsrapport som er en felles publikasjon for SKDE og NPR.

Informasjon om dekningsgradene til de individuelle nasjonale kvalitetsregistrene finnes på registrenes resultatsider i forbindelse med den årlige publiseringen av nye resultater.

Årsrapporter for den nasjonale tjenesten:  2013  2014  2015 2016  2017 2018 2019

Valideringshåndbok

Opplysninger og resultater fra de medisinske kvalitetsregistrene skal kunne brukes til kvalitetsarbeid i helsetjenesten, både i klinikk og i styringen av helsetjenestene, i tillegg til å gi et grunnlag til forskning. Det er derfor viktig at datakvaliteten er god, det vil si at opplysningene i størst mulig grad er komplette og korrekte.

Alle kvalitetsregistre inneholder feil og mangler, det som er avgjørende for at man skal ha tiltro til resultatene fra et register, er at man kartlegger omfanget og betydningen av de feil og mangler som forekommer. Dette bør gjøres gjennom regelmessig validering og løpende monitorering. Med en god teknisk implementering og statistisk tilnærming trenger ikke dette å være særlig ressurskrevende.

Det nasjonale servicemiljøet har utarbeidet en nettbasert håndbok for validering av medisinske kvalitetsregistre. Der finnes forklaringer, anbefalinger, eksempler, linker til relevante nettsider og mer utfyllende litteratur.