Nyhet

Image
tonsille
Norsk register for gastrokirurgi (NORGAST) har i samarbeid med Fagsenter for pasientrapporterte data oversatt og validert spørreskjemaet Quality of Recovery-15 (QoR-15) til bruk for norske pasienter som har gjennomgått kirurgi.
Image
Akuttmedisin
Bare en av ti pasienter i Nord-Norge med akutt hjerteinfarkt får trombolyse raskt nok, før de ankommer sykehuset, selv om de burde hatt det. Et nytt prosjekt i Helse Nord skal bidra til at flere får denne livreddende behandlingen innen anbefalt tid.
Image
shutter
Fra 2024 innføres krav om at de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene publiserer metadata på helsedata.no, samt at registrene benytter innsynstjeneste på Helsenorge.no for innbyggerne.
Arbeidet med dette skal dokumenteres i årsrapport for 2024 som leveres i 2025.
Image
bildedweb
Høstens store arrangement 25.—26. oktober på The Hub i Oslo nærmer seg, og programmet er nå oppdatert med spennende og interessante presentasjoner og foredragsholdere.
Image
colorbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Hvert år gir psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) helsehjelp til 53 000 pasienter, noe som utgjør cirka fem prosent av barnebefolkningen. Likevel er det mye vi ikke vet om kvaliteten på tilbudet de mottar.
Image
colourbox
Med de nye registrene er hele aldersspennet fra barn til alderdom dekket når det gjelder psykisk helse. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

På under to år har antall nasjonale, medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling økt fra to til seks. Det er Mental Helse glad for.
Image
Bergen
Fagsenter for pasientrapporterte data arrangerer i samarbeid med LIVSFORSK nettverkssamlingen LIVSFORSK 2023.
Image
Bergen
Det ble en vellykket PROM-konferanse med over 100 deltakere. Konferansen hadde fokus på hvordan pasientrapporterte data kan gi bedre helsetjenester. For presentasjoner, se under de respektive foredragsholderne.
Image
HKK21
Vi har gleden av å fortelle at konferansen i år arrangeres 25. og 26. oktober på Clarion Hotel The Hub i Oslo.

Prosjekt: Økt kvalitet i monitorering av sykdomsutvikling og behandlingseffekt ved Multippel sklerose.
Norsk Multippel sklerose register og biobank